Дистанционное обучение

 

http://files/student/8._ii_raspisanie_distanczionnoe_obuchenie_rabota_s_ais_"obrazovatelnyij_portal"_dlya_studentov_ok.pdf